ALKOHOLE WINOTEKA

Regulamin

1.Sklep www.sklepwinoteka.pl jest prowadzony przez firmę:

Win-Cin sp z o.o.

10-449 Olsztyn Al.Piłsudskiego 64
Nip. 739-33-08-708
Regon: 511432592
KRS: 0000064228

Nr rachunku bankowego: 71 1050 1764 1000 0090 3036 0441

 

2. Adres do korespondencji:

ALKOHOLE WINOTEKA
ul. Mochnackiego 13
10-037 Olsztyn
tel. : +48 89 527 42 36

e-mail: alkoholewinoteka-mochnackiego@wincin.pl


Kierownik: Grzegorz Wasiluk 

email: gwasiluk@op.pl

 

3. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu .

 

Postanowienia ogólne

 

1.Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklepwinoteka.pl umożliwia składanie zamówienia (rezerwację towaru) za pośrednictwem internetu, przy czym realizacja zamówienia odbywa się poprzez odbiór osobisty towaru w sklepie wskazanym przez kierownika sklepu. 

2. Win-Cin Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu wydane przez Prezydenta Miasta Olsztyn na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).alkoholowych, przeznaczonych

3.Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Olsztynie przy ul. Mochnackiego 13, 10-037 Olsztyn.

4.Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie www.sklepwinoteka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5.Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa jest o:
- Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na stronie www.sklepwinoteka.pl;
- Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.sklepwinoteka.pl, właściciela sklepu internetowego www.sklepwinoteka.pl – spółkę Win-Cin Sp. z o.o.;
- Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary przy wykorzystaniu witryny www.sklepwinoteka.pl;
- Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
- Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.sklepwinoteka.pl;
- Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.sklepwinoteka.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
- Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl;
- Koncie Użytkownika (Moim koncie) - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
- Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

Realizacja zamówienia:

 

1.Zamówienie można składać poprzez dodanie produktu do „koszyka” i naciśnięcie okienka "realizuj zamówienie". Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu. 

2. W zamówieniu Klient wskazuje:
a. zamawiany Towar lub Towary;
c. numer telefonu kontaktowego;

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.

6. Zarejestrowany Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail i/lub numeru telefonu dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin, od chwili jego otrzymania i ustala ze składającym zamówienie miejsce odbioru towaru. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu złożenia prawidłowego zamówienia.

8. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
a. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
c. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
d. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
e. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

9. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. W takim przypadku Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

13. Do każdego zrealizowanego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT (na życzenie Klienta). 

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego niezależnych, było nie możliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. 

16. Celem weryfikacji danych podawanych przez Klienta w czasie składania zamówienia na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania powszechnie używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail.

ODBIÓR TOWARU

 

8. Istnieje możliwość odbioru zarezerwowanego towaru w jednym z naszych sklepów bez ponoszenia kosztów dostawy. Szczegóły takiej dostawy/odbioru będą ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Lista sklepów, w których istnieje możliwość bezpłatnego odbioru zakupionego towaru:

- Olsztyn, Alkohole Winoteka Drink Market, ul. Piłsudskiego 64;

- Olsztyn, Alkohole Winoteka, ul. Partyzantów 64/1;

- Olsztyn, Alkohole Winoteka, ul. Mochnackiego 13;

- Lidzbark Warmiński, Alkohole Winoteka, Pl. Konstytucji 3-go Maja;

- Ostróda, Alkohole Winoteka, ul. Zamkowa 2;

- Gdynia, Alkohole Winoteka, ul. Chwaszczyńska 4;

- Gdynia, Alkohole Winoteka, ul. Krasickiego 10;

- Rybnik, Alkohole Winoteka, ul. Kraszewskiego 2;  

 

Polityka cenowa:


1.
Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego www.sklepwinoteka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.sklepwinoteka.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów na stronie sklepu internetowego www.slepwinoteka.pl.

3.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.sklepwinoteka.pl, po akceptacji przez Użytkownika zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będzie ono realizowane na zasadach dotychczasowych.

Formy płatności:


1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem PayU, gotówką, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, bankowym lub przelewem zwykłym. W takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami:

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

3. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami:

1.Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

3. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

4. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową.

5. Konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl, zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Treść oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: „odstępuję od umowy sprzedaży zawartej  dnia:...." oraz czytelny podpis Konsumenta. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu upominkowego, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli. W przypadku zestawu upominkowego dotyczy to wszystkich jego elementów.

7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.

 

Bezpieczeństwo i polityka prywatności:

   1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są      
    przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury PayU używającej bezpiecznych technik.

3. Operator witryny www.sklepwinoteka.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji PayU.

4. W czasie korzystania z witryny www.sklepwinoteka.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

5. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego (newsletter), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Win-Cin sp.z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

8. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji „Moje konto” lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.sklepwinoteka.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie  może być ponownie aktywowane.

9. Niektóre obszary witryny www.sklepwinoteka.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową  Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Postanowienia końcowe


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Win-Cin Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklepwinoteka.pl.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.sklepwinoteka.pl, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.sklepwinoteka.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

6. Towary będące winami, dostępne na witrynie www.sklepwinoteka.pl mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie win, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment na witrynie www.sklepwinoteka.pl. Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Klienta. Różnice mogą dotyczyć w szczególności rocznika win oraz wyglądu etykiety i kontr etykiety.

8. Podana zawartość alkoholu na stronie produktowej i na etykiecie może odbiegać od rzeczywistej zawartości alkoholu, co wynika ze specyficznych właściwości wina.

9. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

11. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.slepwinoteka.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

12. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.sklepwinoteka.pl posiadają ochronę prawną - autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83). Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do nich, jakim jest Win-Cin Sp. z o.o. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega majątkowe prawo autorskie - art.17. ustawy OPAiPP.

13. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 10 czerwca 2013 roku.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji